Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje, archiwa

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu funkcjonują dwa Archiwa:

  1. Archiwum (powołane Zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 20/2002 z dnia 10.09.2002 r.)
  2. Archiwum Filii (powołane Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 97/2018 z dnia 20.12.2018 r.).

Archiwa funkcjonują w oparciu o obowiązujące na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu normatywy kancelaryjno - archiwalne:

Do zadań Archiwów należy zarządzanie zasobem archiwalnym, gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i udostępnianie dokumentacji. Do Archiwów jest przekazywana dokumentacja zamkniętych teczek spraw po upływie dwuletniego okresu ich przechowywania w jednostkach organizacyjnych. Archiwum przejmuje i gromadzi dokumentację wytworzoną przez jednostki organizacyjne znajdujące się we Wrocławiu, Archiwum Filii zaś dokumentację jednostek organizacyjnych Uczelni funkcjonujących w Filii w Jeleniej Górze.

W strukturze organizacyjnej Archiwum działa Sekcja Mobilna Archiwum (powołana Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56/2017 z dnia 20.09.2017). Do zadań Sekcji należy przygotowanie do przekazania do Archiwum dokumentacji wytworzonej do 2012 r., która znajduje się w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w ilościach masowych i nie została przekazana do Archiwum w terminie.

 

Obowiązujacy od 1.09.2021 r.:

 


DANE KONTAKTOWE:


Archiwum
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław, bud. K

tel. 71 36 80 625;
      71 36 80 113;
      71 36 80 809;
      71 36 80 574

mail: archiw@ue.wroc.pl


Archiwum Filii
ul. Jana Kochanowskiego 8
58-500 Jelenia Góra, bud. H, pok. 3

tel. 75 75 38 353

mail: malgorzata.wereszczynska@ue.wroc.pl

Wersja XML