Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wartość majątku trwałego

Struktura własności i majątek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 2018 r.

 

Mienie Uczelni stanowią:


 

Działalność Uczelni finansowana jest z:


 

Stan posiadania nieruchomości na dzień 31.12.2018:


 

Podstawowe dane bilansowe Uczelni na dzień 31.12.2018 r.


Podstawowe dane bilansowe Uczelni na dzień 31.12.2018 r.

 

 dane tys. zł

 

 

 stan na 31.12.2018 r.

 stan na 31.12.2017 r.

 wskaźnik [%]

Aktywa

526 600,32

516 536,79

            1,02

Aktywa trwałe w tym:

460 188,90

461 929,87

            1,00

I. Wartości niematerialne i prawne

              153,88

                 27,06

            5,69

II. Rzeczowe aktywa trwałe

459 972,82

461 840,62

            1,00

Inwestycje długoterminowe

                 62,20

                 62,20

            1,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

          0,00

B. Aktywa obrotowe w tym:

66 411,42

54 606,92

            1,22

Zapasy

482,81

561,05

            0,86

Należności krótkoterminowe

3 887,59

3 779,81

            1,03

Inwestycje krótkoterminowe

61 912,09

50 106,17

            1,24

IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe

128,93

159,89

            0,81

Pasywa

526 600,32

516 536,79

            1,02

I. Kapitał (fundusz) własny w tym:

421 937,60

415 460,42

            1,02

Kapitał (fundusz) podstawowy

416 624,14

411 270,41

            1,01

Fundusz z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

          0,00

Zysk netto

5 313,46

4 190,01

            1,27

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:

104 662,72

101 076,37

            1,04

Rezerwy na zobowiązania

49 200,36

47 619,75

            1,03

Zobowiązania krótkoterminowe

16 361,62

13 151,70

            1,24

Rozliczenia międzyokresowe

37 144,04

37 695,99

            0,99

Wersja XML