Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Strona archiwalna

 

Na podstawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 54/2019 z dnia 23.07.2019 r. z późniejszymi zmianami zakres działania Prorektora do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą obejmuje:

 

1. inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie realizacji indywidualnych i zespołowych programów i projektów w zakresie działalności naukowej służących rozwojowi Uczelni i naukowemu rozwojowi pracowników;

2. współpraca z UIP w upowszechnianiu wyników badań w jednostkach otoczenia gospodarczego oraz instytucjonalnego;

3. tworzenie warunków materialnych i instytucjonalnych do rozwoju badań naukowych na Uczelni, w tym podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do nawiązania współpracy naukowej i badawczej Uczelni z ośrodkami naukowymi w kraju oraz za granicą;

4. przygotowywanie z właściwymi komisjami projektów zmian doskonalących zasady, kryteria i tryb okresowej oceny nauczycieli akademickich Uczelni określone przez Rektora oraz Regulamin nagród;

5. nadzór nad studiami doktoranckimi;

6. współpraca z Dziekanem Szkoły Doktorskiej w zakresie związanym z kształceniem doktorantów;

7. wspieranie działalności naukowej kół naukowych;

8. przygotowanie w porozumieniu z Samorządem Doktorantów oraz Działem Świadczeń Stypendialnych projektów zarządzeń Rektora w sprawie pomocy materialnej dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020;

9. inicjowanie oraz nadzorowanie procesu międzynarodowych akredytacji Uczelni, a także współpraca z innymi jednostkami w tym obszarze;

10. organizowanie i koordynowanie wizyt zagranicznych pracowników naukowych w ramach staży naukowych i programów Visiting Professors, we współpracy z innymi jednostkami Uczelni;

11. inicjowanie  i  nadzorowanie  współpracy  naukowej  ze  strategicznymi zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz organizacjami międzynarodowymi;

12. organizowanie i monitorowanie współpracy Uczelni w obszarze zawierania umów dotyczących wspólnych lub podwójnych dyplomów z uczelniami zagranicznymi, w porozumieniu z Dziekanem ds. Kształcenia/Dziekanem Filii oraz Dziekanem Szkoły Doktorskiej;

13. inicjowanie, podpisywanie i koordynowanie umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi i instytutami naukowo-badawczymi;

14. organizowanie i koordynacja międzynarodowej mobilności pracowników i studentów Uczelni w ramach programu Erasmus+, umów bilateralnych i innych programów międzynarodowych, a także rozliczanie tych aktywności;

15. inicjowanie i wspieranie studenckich projektów o zasięgu międzynarodowym;

16. organizowanie procesu pozyskiwania środków finansowych w ramach programu Erasmus+, wybranych projektów NAWA oraz w innych instytucjach krajowych i zagranicznych związanych z obszarami internacjonalizacji Uczelni oraz nadzorowanie ich realizacji;

17. nadzorowanie tworzenia i aktualizacji stron www Uczelni w języku angielskim oraz w innych językach obcych, związanych z realizacją działań Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz współpracy z innymi jednostkami Uczelni w tym zakresie;

18. inicjowanie i nadzorowanie działań promocyjnych za granicą zmierzających do rozszerzenia rozpoznawalności Uczelni na arenie międzynarodowej, w tym udział w targach edukacyjnych, misjach gospodarczych i promocyjnych, współpraca z przedstawicielstwami i placówkami dyplomatycznymi na całym świecie;

19. nadzorowanie działalności szkół letnich organizowanych w Uczelni oraz współpraca z pełnomocnikami tych szkół w zakresie ich promocji zagranicznej i zatwierdzania kosztorysów;

20. organizowanie i nadzorowanie procesu internacjonalizacji kampusu we współpracy ze wszystkimi jednostkami Uczelni;

21. współdziałanie z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia w zakresie wymiany międzynarodowej studentów, w tym zwłaszcza odbywającej się w ramach programów europejskich;

22. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora – posiada umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących czynności prawnych zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów w szczególności:

 • dotyczących organizowanych przez Uczelnię konferencji naukowych, w tym studenckich konferencji naukowych, w szczególności umów o świadczenie usług związanych z obsługą konferencji (hotelarsko-restauracyjnych), umów sponsoringu i darowizny;
 • sponsoringu i darowizny na rzecz Uczelni (również rozwiązywania oraz dokonywania ich zmian i uzupełnień) związanych z działalnością kół naukowych, jeżeli są związane z ich działalnością naukową;
 • dotyczących dofinansowywania przez Uczelnię – ze środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe – publikacji pozycji wydawniczych pracowników Uczelni przez inne wydawnictwo niż Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • umów dotyczących procedur awansowych pracowników Uczelni procedowanych w innych uczelniach, zakupów bibliotecznych, umów związanych z działalnością Wydawnictwa Uczelni oraz związanych z zakupami aparatury badawczej;
 • wynikających z działalności badawczej finansowanej ze środków pozyskanych z zewnątrz;
 • umów zlecenia i o dzieło związanych ze studiami doktoranckimi;
 • dokonywania w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu czynności prawnych w sprawach z zakresu kierowania za granicę pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych, w szczególności zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów dotyczących kierowania za granicę, przyznawania stypendiów i innych świadczeń;
 • ponadto kontrasygnowania umów dotyczących komercjalizacji wyników badań, dotyczących publikowania w środkach masowego przekazu ogłoszeń dotyczących prowadzonych przez Uczelnię studiów, szkoleń i kursów, organizowanych konferencji naukowych i imprez studenckich, a także ogłoszeń promujących Uczelnię lub jego przedsięwzięcia.

23. W związku z realizacją wyznaczonego zakresu odpowiedzialności i kompetencji, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą nadzoruje i kontroluje działalność następujących komórek i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:

 • Centrum Obsługi Badań Naukowych;
 • Sekcja ds. Obsługi studiów III stopnia;
 • Biblioteka Główna i Biblioteka Filii;
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Centrum Współpracy Międzynarodowej.

 

Do zakresu zadań Prorektora należy ponadto:


 1. realizacja i monitorowanie misji i strategii Uczelni w obszarze właściwym danemu prorektorowi, w ramach wyznaczonego zakresu odpowiedzialności;
 2. wyznaczanie celów podległym jednostkom organizacyjnym;
 3. zapewnienie środków niezbędnych do wykonania zadań nałożonych na podległe jednostki organizacyjne;
 4. motywowanie i mobilizowanie pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach organizacyjnych do realizacji zadań i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 5. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w podległych jednostkach organizacyjnych;
 6. dbałość o przestrzeganie przez pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach organizacyjnych wartości i norm etycznych;
 7. przygotowywanie merytoryczne projektów uchwał Senatu dotyczących funkcjonowania i działalności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze właściwym prorektorowi;
 8. opracowywanie merytoryczne projektów zarządzeń Rektora dotyczących funkcjonowania i działalności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze właściwym prorektorowi;
 9. nadzorowanie realizacji Uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora w obszarze właściwym danemu prorektorowi;
 10. ocenianie kierowników podległych jednostek organizacyjnych;
 11. ciągłe doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej w części podległej prorektorowi;
 12. inicjowanie kontaktów oraz stała współpraca w zakresie kształtowania wizerunku Uczelni, udziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w przedsięwzięciach środowiskowych oraz w krajowych i międzynarodowych sieciach uniwersyteckich z:
 • środkami masowego przekazu;
 • jednostkami administracji państwowej oraz administracji samorządowej;
 • przedsiębiorstwami i organizacjami samorządu gospodarczego;
 • innymi podmiotami otoczenia;
 1. inicjowanie działań służących pozyskiwaniu środków na prowadzenie działań w obszarze swojej działalności, zarówno samodzielnie, jak również w ramach współpracy z pozostałymi prorektorami i dziekanami oraz z podmiotami zewnętrznymi. Działania wywołujące skutki finansowe wymagają opinii Prorektora ds. Finansów i Rozwoju.