Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Zarządzania

UCHWAŁA NR R.0000.76.2019

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie

opinii Senatu dotyczącej likwidacji dotychczasowych i utworzenia nowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu


Na podstawie § 28 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w związku z brzmieniem § 39 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętego uchwałą Senatu UE nr R.0000.60.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r., Senat postanawia, co następuje:

§ 1

Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie likwidacji z dniem 30 września 2019 r. następujących wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
1) Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów,
2) Wydziału Nauk Ekonomicznych,
3) Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego.

§ 2

Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie utworzenia z dniem 01 października 2019 r. następujących wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:
1) Wydziału Zarządzania, 
2) Wydziału Ekonomii i Finansów, 
3) Wydziału Inżynierii Produkcji. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 89/2019
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

z dnia 1 października 2019 r.


w sprawie utworzenia Wydziału Zarządzania


Na podstawie § 39 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przyjętego uchwałą Senatu UE nr R.0000.60.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz uchwały Senatu UE nr R.0000.76.2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie opinii Senatu dotyczącej likwidacji dotychczasowych i utworzenia nowych wydziałów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 października 2019 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu tworzy się Wydział Zarządzania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

 

 

 

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów


2019

          Konkurs Młodzi Naukowcy
           Termin składania dokumentów: 19.06.2019

 

Wersja XML