Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych/ RODO

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r poz. 1668) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) zwanego dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych.
 

 

Inspektor ochrony danych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:


mgr inż. Jacek Styś
adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
telefon: 71 36 80 453
e-mail:  
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:
 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Uniwersytet Ekonomiczny z siedzibą we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120.
 

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa usług oferowanych lub udostępnianych poprzez sieci i systemy administratora. 
   
 2. W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania. 
   
 3. Dane osobowe pozyskane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
   
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. 
   
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  1) nagrań rozmów telefonicznych i zapisów czatów - przez okres 6 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;
  2) nagrań z monitoringu wizyjnego budynków- przez okres do 3 miesięcy, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
  3) rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta Szczecin- przez okres 30 dni.

   
 6. Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

  1) prawo dostępu do danych osobowych;
  2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
  3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO;
  4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania- art. 21 RODO;
  6) prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit a RODO;
  7) prawo do przenoszenia danych- art. 20 RODO.
   
 7. Interesant ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 
   
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
   
 9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
   
 10. Ochrona danych osobowych realizowana jest zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wprowadzona Zarządzeniem Rektora UEW nr 39a/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. 
   
 11. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: