Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-07-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

pochodzą z różnych źródeł,

są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej jednostce organizacyjnej,

posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Szymczak, bip@ue.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 36 80 863. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

53-345 Wrocław, Komandorska 118/120
Tel.: +48 71 36 80 100
Faks: +48 71 36 72 778
E-mail:
Strona internetowa: www.ue.wroc.pl

Dostępność architektoniczna

 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek A, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wjazd do budynku z poziomu 0 wprost do windy z rozsuwanymi drzwiami.

W budynku znajdują się dwie windy, z czego jedna oznaczona jest alfabetem punktowym Braille'a, druga posiada prowizorycznie alfabet na taśmach.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczenia.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W całym budynku schody są oznaczone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek A1, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku po schodach lub przez budynek A.

W budynku brak wind. Istnieje możliwość skorzystania z wind w budynku A tylko do pierwszego piętra.

W budynku znajduje się tylko i włącznie oznaczenie korytarza na I piętrze.

W budynku (na I piętrze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek B, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku po schodach lub windą przez budynek E.

W budynku znajduje się jedna winda wraz z potrzebnymi oznaczeniami.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku (na I piętrze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek C, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku po schodach lub windą przez budynek E do B i następnie do C (tylko na I piętrze).

W budynku znajduje się jedna winda bez oznaczeń.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek CKU, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wjazd do budynku z poziomu 0 wprost do windy oraz automatycznie rozsuwane drzwi.

W budynku znajduje się jedna winda bez oznaczeń.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody nie są oznaczone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek D, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku możliwe tylko po schodach.

W budynku nie ma windy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku (przy stołówce) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe od strony stołówki są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek E, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich od ulicy Wielkiej i od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajdują się dwie windy bez odznaczeń.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek Rektoratu-budynek G, ul. Kamienna 118/120,
53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wjazd do windy możliwy z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda z potrzebnymi oznaczeniami.

W budynku znajdują się oznaczenia na klatce schodowej na I i II piętrze. Pokoje 100, 102, 108, 209 oznaczone większymi numerami dla słabowidzących.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek H, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Możliwe przejście przez budynek E ze stałym podjazdem dla wózków inwalidzkich od ulicy Wielkiej i od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda bez oznaczeń.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody w budynku nie są oznaczone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek J, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Stały podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku prowadzą również schody.

Budynek nie posiada windy, ze względu na to, iż jest to budynek parterowy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku nie są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek K, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku możliwe jest tylko po schodach.

W budynku nie ma windy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek L, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Stały podjazd dla wózków inwalidzkich.

W budynku znajduje się winda zewnętrzna.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek O, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych. Wjazd do budynku możliwy jest z poziomu 0.

W budynku znajduje się winda z potrzebnymi oznaczeniami.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody w budynku nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek P, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich od ulicy Wielkiej i od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda z oznaczeniami.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek SJO, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajduje się jedna winda z oznaczeniami.

W całym budynku, tylko drzwi na I piętrze są oznaczone taśmą.

W budynku (na I piętrze) znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody wejściowe do budynku i wewnątrz do I piętra są oklejone taśmą.

W pobliżu budynku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek SWFiS, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, wejście do budynku jest możliwe z poziomu 0.

W budynku nie ma windy. Jest winda na basenie umożliwiająca wejście do wody osobie niepełnosprawnej.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody w budynku nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek U/W, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich oraz drzwi automatyczne od ulicy Wielkiej jak i podjazd od strony Kampusu. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajdują się dwie windy oznaczone alfabetem punktowym Braille'a, w jednej dodatkowo informacja głosowa w językach polskim i angielskim.

Wszystkie drzwi w budynku są oznaczone etykietami z numeracją w alfabecie punktowym.

W budynku na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku (od strony Kampusu) są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek Z, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek wolny od barier architektonicznych, stały podjazd dla wózków inwalidzkich i drzwi rozsuwane. Do budynku prowadzą również schody.

W budynku znajdują się dwie windy oznaczone alfabetem punktowym Braille'a.

Wszystkie drzwi w budynku są oznaczone etykietami z numeracją w alfabecie punktowym.

W budynku znajduje się pięć toalet (na piętrach: 1, 2, 3, 4 i 6) przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  budynek B/F, ul. Kamienna 118/120, 53-345 Wrocław

Budynek posiadający bariery architektoniczne. Wejście do budynku możliwe jest tylko po schodach.

W budynku nie ma windy.

Drzwi wszystkich pomieszczeń w budynku nie posiadają oznaczeń.

W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku schody wejściowe i schody na korytarzach nie są oklejone taśmą.

W pobliżu wejścia do budynku są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak