Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompetencje Kanclerza

Strona archiwalna

 

Na podstawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 54/2019 z dnia 23.07.2019 r. z późniejszymi zmianami zakres działania Kanclerza obejmuje:

 

 1. Kanclerz pełni funkcję dyrektora administracyjnego Uczelni i podejmuje decyzje w zakresie obowiązków i zadań realizowanych przez siebie i podległe komórki, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla innych osób lub organów, zgodnie z misją i strategią Uczelni.
 2. Do obowiązków Kanclerza należy w szczególności:
 • organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej w Uczelni;
 • realizowanie polityki osobowej i płacowej Uczelni w stosunku do podległych mu pracowników;
 • pełnienie funkcji przełożonego w stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w podległych komórkach;
 • ustalenie zasad zarządzania majątkiem rzeczowym Uczelni;
 • inicjowanie i realizacja projektów rozwojowych Uczelni.
 1. Ponadto do obowiązków Kanclerza należy:
 • kierowanie działalnością administracyjną, gospodarczą i techniczną Uczelni z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Rektora, prorektorów, Kwestora oraz dziekanów;
 • nadzorowanie właściwej i racjonalnej gospodarki majątkiem rzeczowym;
 • nadzór nad właściwym wyposażeniem jednostek organizacyjnych Uczelni w sprzęt, meble i inne środki oraz stwarzanie warunków należytego ich przechowywania i zabezpieczania przed zniszczeniem, kradzieżą itp.;
 • kierowanie działalnością inwestycyjną Uczelni i współdziałanie w tym zakresie z Kwestorem.
 1. Do uprawnień Kanclerza należy:
 • reprezentowanie Uczelni i występowanie na zewnątrz w zakresie swoich obowiązków;
 • składanie wniosków do Rektora o powołanie zastępców kanclerza, kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy swojego Pionu;
 • wydawanie zarządzeń i pism okólnych regulujących szczegółowo działalność administracyjno-gospodarczą i techniczną nadzorowanego Pionu i Uczelni;
 • zatwierdzanie premii dla pracowników i kierowników komórek organizacyjnych
 • podległego Pionu, zgodnie z regulaminem wynagradzania;
 • podejmowanie decyzji w sprawach lokalowych Uczelni;
 • podejmowanie decyzji dotyczących odsprzedaży zbędnych lub niepełnowartościowych składników majątkowych o wartości rynkowej nieprzekraczającej 6 tys. euro, a w przypadku, gdy wartość tych składników przekracza wyżej wymienioną kwotę, po uzyskaniu zgody Rektora;
 • podejmowanie działań i decyzji zapewniających zachowanie, właściwe wykorzystanie majątku Uczelni oraz jego powiększanie i rozwój;
 • zawieranie umów płatnych z bezosobowego funduszu płac w zakresie działalności komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Pionu Kanclerza do kwoty niewymagającej przeprowadzenia postępowania zgodnie z Prawem zamówień publicznych;
 • podejmowanie decyzji w sprawie kasacji składników majątkowych;
 • powoływanie doraźnych komisji i ustalanie zadań tych komisji w sprawach
 • należących do kompetencji Kanclerza lub innych, zleconych przez Rektora;
 • powoływanie pełnomocników do realizacji zadań w zakresie działalności
 • administracyjnej, nie należących do kompetencji organów Uczelni lub jednostek organizacyjnych.