Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

Na podstawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 54/2019 z dnia 23.07.2019 r. z późniejszymi zmianami zakres działania Prorektora do spraw Studenckich i Kształcenia obejmuje:

 

 1. inicjowanie, nadzorowanie, koordynowanie działań służących realizacji celów i programów kształcenia, doskonaleniu procesu dydaktycznego oraz obsługi studentów, a także podejmowanie decyzji dotyczących działalności w obszarze właściwym ww. Prorektorowi;
 2. organizowanie działalności dydaktycznej Uczelni, w tym zwłaszcza:
 1. przygotowanie w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego (dalej „RUSS”) oraz Działem Świadczeń Stypendialnych Regulaminu świadczeń dla studentów, projektów zarządzeń Rektora w sprawie świadczeń dla studentów;
 2. kształtowanie warunków działania oraz współpraca z RUSS i organizacjami studenckimi;
 3. nadzór nad organizacjami studenckimi działającymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;
 4. określanie ram organizacyjnych i nadzorowanie prac Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Rzeczników Dyscyplinarnych dla Studentów;
 5. zatwierdzanie kosztorysów studiów podyplomowych, w tym stawek za zajęcia dydaktyczne na tych studiach, realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych;
 6. nadzorowanie procesów akredytacji kierunków;
 7. organizowanie i monitorowanie współpracy Uczelni w obszarze zawierania umów dotyczących wspólnych lub podwójnych dyplomów z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą;
 8. współdziałanie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w zakresie wymiany międzynarodowej studentów, w tym zwłaszcza odbywającej się w ramach programów europejskich;
 9. Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora – posiada umocowanie do dokonywania w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu następujących czynności prawnych: zawierania, aneksowania i rozwiązywania umów, dotyczących w szczególności:
 1. Prorektorowi do spraw Studenckich i Kształcenia podlegają bezpośrednio:
 1. W związku z realizacją wyznaczonego zakresu odpowiedzialności i kompetencji, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia nadzoruje i kontroluje działalność następujących komórek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu:
 1. Ponadto Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia nadzoruje działalność Pełnomocników Rektora wskazanych w załączniku nr 7.

 

 

Do zakresu zadań prorektora należy ponadto:


 1. realizacja i monitorowanie misji i strategii Uczelni w obszarze właściwym danemu prorektorowi, w ramach wyznaczonego zakresu odpowiedzialności;
 2. wyznaczanie celów podległym jednostkom organizacyjnym;
 3. zapewnienie środków niezbędnych do wykonania zadań nałożonych na podległe jednostki organizacyjne;
 4. motywowanie i mobilizowanie pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach organizacyjnych do realizacji zadań i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 5. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w podległych jednostkach organizacyjnych;
 6. dbałość o przestrzeganie przez pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach organizacyjnych wartości i norm etycznych;
 7. przygotowywanie merytoryczne projektów uchwał Senatu dotyczących funkcjonowania i działalności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze właściwym prorektorowi;
 8. opracowywanie merytoryczne projektów zarządzeń Rektora dotyczących funkcjonowania i działalności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w obszarze właściwym prorektorowi;
 9. nadzorowanie realizacji Uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora w obszarze właściwym danemu prorektorowi;
 10. ocenianie kierowników podległych jednostek organizacyjnych;
 11. ciągłe doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej w części podległej prorektorowi;
 12. inicjowanie kontaktów oraz stała współpraca w zakresie kształtowania wizerunku Uczelni, udziału Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w przedsięwzięciach środowiskowych oraz w krajowych i międzynarodowych sieciach uniwersyteckich z:
 1. inicjowanie działań służących pozyskiwaniu środków na prowadzenie działań w obszarze swojej działalności, zarówno samodzielnie, jak również w ramach współpracy z pozostałymi prorektorami i dziekanami oraz z podmiotami zewnętrznymi. Działania wywołujące skutki finansowe wymagają opinii Prorektora ds. Finansów i Rozwoju.
Wersja XML